Ważne:

    **   Nowe godziny pracy Kancelarii Parafialnej   *   Kancelaria Parafialna przeniesiona do Domu Katechetycznego   **

WSTĘP

Sakramenty święte

 

Sakrament, to znak widzialny niewidzialnej łaski. Każdy sakrament to rzeczywiste przyjście i działanie Chrystusa, który poprzez określone, zrozumiałe dla ludzi znaki (słowa i gesty) udziela nam swej łaski i pomocy na drodze do zbawienia. Opierając się na nauce Pisma Świętego oraz Tradycji, uznajemy, że wszystkie sakramenty zostały ustanowione przez samego Chrystusa (por. KKK 1131, 1114-1116). 

Sakramenty ustanowił Pan Jezus i są sprawowane w Kościele. „W Kościele i poprzez Kościół”, to znaczy, że prawdziwe spotkanie z Chrystusem obecnym i działającym w sakramentach może nastąpić jedynie we wspólnocie Kościoła, w której są one sprawowane przez prawowitych kapłanów od czasów apostolskich. Tylko „dla Kościoła” oznacza, że udzielane są w celu budowania i umacniania wspólnoty Kościoła na ziemi (por. KKK 1117-1120).

 

Podział sakramentów

 

Sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego

  • Chrzest – który jest początkiem nowego życia
  • Bierzmowanie – które jest umocnieniem chrztu
  • Eucharystia – które karmi ucznia Ciałem i Krwią Pańską  

Sakramenty uzdrowienia

Chrystus Pan, który odpuszczał grzechy i uzdrawiał, chciał, aby Kościół mocą Ducha Świętego kontynuował uzdrawianie i zbawienie, co dzieje się przede wszystkim przez sakramenty:

  • Pokuty
  • Namaszczenie chorych

Sakramenty społeczne, czyli w służbie komunii

Dwa sakramenty nazywamy społecznymi:

  • Kapłaństwo
  • Małżeństwo

ponieważ nastawione są na zbawienie innych ludzi oraz przyczyniają się też do zbawienia osobistego.